Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapoznania się ze stroną zawierającą informacje o moich działaniach.

Jestem absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Moja działalność badawcza koncentruje się wokół administracji publicznej, bezpieczeństwa informacji, polityki senioralnej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Nieprzerwanie od roku akademickiego 2015/2016 prowadzę zajęcia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Realizowałem działalność dydaktyczną również w Centrum Europejskim, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, a także w warszawskich szkołach policealnych. Praca w jednym z najlepszych ośrodków naukowych w Polsce stanowi dla mnie inspirację do nieustannego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji, zarówno naukowych, jak i dydaktycznych.

Od 2014 r. uczestniczę w pracach redakcji „Przeglądu Europejskiego”. Doświadczenia z zakresu wydawania periodyku naukowego okazały się niezwykle przydatne w kolejnych wyzwaniach naukowych, których się podejmowałem. Z kolei uczestnicząc w inicjatywach badawczych oraz społecznych zdobyłem dodatkowe doświadczenie z zakresu realizacji projektów oraz kierowania zespołami.

Od ponad dziesięciu lat pracuję w sektorze publicznym. Zajmowałem się w nim m. in. bezpieczeństwem informacji, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz tworzeniem warunków do bezpiecznego i godnego starzenia się polskich obywateli. Praca w administracji nauczyła mnie, że profesjonalizm w połączeniu z zachowaniem elastyczności we współpracy z różnymi grupami interesariuszy pozwala na wypracowanie i wdrożenie rozwiązań budujących dobro wspólne wszystkich obywateli.

Praca społeczna w organizacjach pozarządowym, pozwoliła mi lepiej zrozumieć problemy i bolączki trzeciego sektora w Polsce. Jestem przekonany, że skuteczna współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna do skutecznej realizacji celów społecznych oraz stanowi klucz do budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Zawsze poszukuję nowych wyzwań naukowych oraz zawodowych, W celu nawiązania współpracy proszę o kontakt za pośrednictwem formularza.

Wybrane osiągnięcia

W mojej ostatniej książce oprócz zarysowania historii rozwoju wolontariatu w Polsce oraz jego podstaw prawnych można znaleźć  przegląd różnych form realizacji wolontariatu. Dziękuję wszystkim współautorom za owocną współpracę!

Powołanie do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister Marzenie Okle-Drewnowicz to wielkie wyróżnienie, ale również szansa współtworzenia nowoczesnej polityki senioralnej, która poprawi warunki życia osób starszych w Polsce.

Zdobycie grantu w konkursie zorganizowanym przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu pozwoliło mi na realizację koncepcji badawczej poświęconej partycypacji mniejszości niemieckiej w życiu politycznym państwa polskiego.

Miałem przyjemność odebrać z rąk Pana Premiera Jerzego Buzka nagrodę za przygotowanie najlepszego artykułu naukowego wśród magistrów w konkursie „Debiut naukowy 2018 – Zrównoważony Rozwój”. To kolejna motywacja do dalszej pracy naukowej.

Skip to content