Praktyka doradcza – wspieranie instytucji publicznych

Zdobyta przeze mnie wiedza oraz doświadczenia praktyczne umożliwiają mi wspieranie instytucji sektora publicznego w następujących obszarach:

  • Bezpieczeństwo informacji – działania obejmują wdrażanie wymagań związanych z RODO oraz optymalizację systemu ochrony danych osobowych. Możliwe jest również przeprowadzenie, we współpracy z instytucją, audytu bezpieczeństwa, który sprawdzi również podatność instytucji na cyberzagrożenia.
  • Badania społeczne – przygotowywanie miarodajnych badań społecznych, które pozwolą zidentyfikować potrzeby i deficyty istniejące w lokalnej społeczności.
  • Etyka – tworzenie infrastruktury etycznej urzędu, na którą składają się kodeks etyczny, procedury antydyskryminacyjne i anymobbingowe, a także system ochrony sygnalistów.
  • Polityka informacyjna – realizacja obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz skuteczne komunikowanie się z otoczeniem.
  • Rozwiązania prosenioralne – projektowanie i wdrażanie inicjatyw mających na celu podniesienie i jakości poziomu życia osób starszych.
  • Współpraca z NGO – budowa środowiska wzajemnego zaufania i współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym oraz tworzenie skutecznych mechanizmów wspierania organizacji trzeciego sektora (np. w ramach przyjaznych i transparentnych konkursów grantowych).

Zapraszam do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego!

Skip to content