Badania

%

Stopień realizacji

PARTYCYPACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W ŻYCIU POLITYCZNYM PAŃSTWA
Tematyka parlamentaryzmu jest stosunkowo często poruszana w polskiej literaturze politologicznej lecz dostępne monografie i opracowania nie zawierają kompleksowej i wyczerpującej analizy działalności reprezentacji mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie. Niniejszy projekt miał charakter deskrypcyjno-eksplanacyjny, a jego głównym celem było uzupełnienie istniejącej luki z zakresu akywności mniejszości niemieckiej w polskiej polityce w latach 1991-2019.

Grantodawca: Centrum Badań Mniejszości Niemieckie;

Rola: Wykonawca – laureat konkursu grantowego;

Rezultat: Artykuł pn. ,,Reprezentacja mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie w latach 1991 – 2019″.

%

Stopień realizacji

WIZERUNEK SŁUŻBY CYWILNEJ W STULECIE JEJ ISTNIENIA

Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wizerunku służby cywilnej, źródła pozyskiwania informacji o służbie cywilnej, postawy obywateli wobec służby cywilnej oraz czynniki dekomponujące status społeczny służby cywilnej, czy wreszcie funkcjonowanie służby cywilnej w czasie pandemii COVID-19.

Grantodawca: Uniwersytet Warszawski;

Rola: Członek zespołu badawczego;

Rezultat: Raport opracowany przez J. Itrich-Drabarek, K. Mroczka, D. Mider, Służba cywilna w świadomości Polaków w 2022 r. Analiza wyników ilościowych badań wizerunku służby cywilnej w stulecie jej istnienia, Warszawa 2022.

%

Stopień realizacji

ENCYKLOPEDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Jako członek zespołu naukowo-technicznego uczestniczyłem w ogólnopolskim projekcie badawczym, którego celem było stworzenie encyklopedii zawierającej hasła z zakresu administracji publicznej. Efekty dotychczasowej pracy można zobaczyć na stronie: encyklopediaap.uw.edu.pl lub w wersji papierowej: Encyklopedia administracji publicznej, pod red. J. Itrich-Drabarek, Warszawa 2018.

Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Rola: Członek zespołu naukowo-technicznego;

Rezultat: Encyklopedia administracji publicznej pod red. J. Itrich-Drabarek, Warszawa 2019 (w wersji książkowej i internetowej).

%

Stopień realizacji

WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
Głównym celem niniejszego badania była charakterystyka działań podejmowanych przez grupy jednostek samorządu terytorialnego. Analizując aktywność ww. podmiotów w wybranych dziedzinach uzyskano aktualny obraz wzajemnych relacji gmin, powiatów i województw co pozwoliło odpowiedzieć na pytanie czy ww. jednostki wchodzące w skład różnorakich zrzeszeń kooperują, czy też rywalizują ze sobą.

Grantodawca: WDiNP UW – Działania Statutowe Młodych Naukowców;

Rola: Kierownik zespołu badawczego złożonego z doktorantów WDiNP UW;

Rezultat: Monografia Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Między kooperacją a rywalizacją, pod red. M. Szczegielniaka, Warszawa 2017.

%

Stopień realizacji

ETYKA SFERY PUBLICZNEJ
Celem inicjatywy było zbadanie, na jakich wartościach etycznych bazują podmioty sfery publicznej i jaki mają wpływ na ich kształtowanie. Zamierzeniem zespołu badawczego było opisanie postaw etycznych, które powinny dominować w sferze etycznej, w tym szczególnie bezstronności, profesjonalizmu, odpowiedzialności i patriotyzmu oraz wskazanie na zagrożenie, jakie niesie za sobą mobbing.

Grantodawca: WDiNP UW – BST 2016;

Rola: Realizator – opracowywanie materiałów i źródeł;

Rezultat: Monografia Etyka sfery publicznej, pod red. J. Itrich-Drabarek, Warszawa 2017.

%

Stopień realizacji

WYKORZYSTYWANIE PRZEZ POLITYKÓW INTERNETOWYCH NARZĘDZI KOMUNIKACJI
Miałem przyjemność uczestniczyć w badaniu przygotowanym przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW we współpracy z Google Polska. Celem projektu było określenie poziomu i porównanie stopnia wykorzystania mediów społecznościowych przez polityków i wybrane instytucje polityczne w krajach Europy Środkowej należących do Unii Europejskiej.

Grantodawca: Google Polska;

Rola: Członek zespołu pozyskującego dane badawcze;

Rezultat: Artykuł naukowy: Annusewicz O., Morawski A., 2014, Social media in political communication in Central Europe – quantitative analysys. Social media political index 2014, „E-politykon” nr IX, 2014, s. 9–42.

Skip to content