Praktyka doradcza – wspieranie organizacji pozarządowych

Współpracując z organizacjami pozarządowymi podczas mojej pracy w sektorze publicznym, jak również biorąc udział w pracach i projektach wykonywanych przez NGO dobrze poznałem bolączki trzeciego sektora w Polsce. Osoby działajace w sektorze pozarządowym to często pasjonaci, którzy pragną stworzyć lepszy świat dla nas wszystkich, ale napotykając różnego rodzaju bariery w swojej działalności. W ramach swoich kompetencji oferuję wsparcie w następujących obszarach:

  • Badania i analizy danych – zaprojektowanie, realizacja oraz analiza wyników badań społecznych pozwala na stwoarzenie diagnozy otoczenia, w którym działa organizacja. Zdobyta wiedza pozwala zidentyfikować istniejące bariery deficyty, jak również szansę na dalszy rozwój. Dzięki niej można również lepiej poznać potrzeby głównych beneficejentów działań organizacji co pozwala dostosować planowane lub prowadzone działania do istniejących potrzeb.
  • Ochrona danych osobowych – wdrożenie wymogów związanych z RODO wydaje się ogromnym wyzwaniem dla małych organizacji. Jest to jednak okazja do stworzenia efektywnego systemu ochrony danych ich pracowników, wolontariuszy i beneficjentów, który zapewnia ich skuteczną ochronę oraz umożliwia komfortową pracę.
  • Procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe – oferuję nie tylko pomoc w stworzeniu stosownych dokumentów, ale również przygotowanie całego procesu mającego na celu zagwarantowanie przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom. Istnieje również możliwość opracowania systemu ochrony sygnalistów, który umożliwi anonimowe zgłoszenie naruszeń i działań sprzecznych z wartościami organizacji.
  • Tworzenie strategii rozwoju – działanie zaczyna się od analizy otoczenia, w którym działa organizacja, a następnie zidentyfikowania jej potrzeb w zakresie możliwych do wdrożenia i optymalnych – biorąc pod uwagę grupy docelowe oraz specyfikę organizacji – rozwiązań. Przygotowany we współpracy z członkami organizacji plan rozwoju powinien pozwolić na osiągnięcie wyższego poziomu organizacyjnego i zwiększenia jej stabilizacji finansowej.
  • Wolontariat (w szczególności wolontariat senioralny) to prawdziwa siła drzemiąca w lokalnych społecznościach. Zaangażowanie osób chętnych do podjęcia bezpłatnej pracy na rzecz organizacji wymaga jednak przygotowania i stworzenia odpowiednich procedur.
  • Wspieranie seniorów – służę pomocą w projektowaniu działań dedykowanych dla polskich seniorów. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa sprawia, że będą oni adresatem coraz większej liczby działań. Niezwykle ważne jest jednak, aby owe aktywności były dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Liczę, że nasza współpraca pozwoli lepiej odpowiadać na potrzeby beneficjentów Państwa działań i przyczyni się do budowy polskiego społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym lepszego świata dla nas wszystkich. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu za pomocą formularza!

Skip to content