Tematyką senioralną zajmuję się od 2017 r. Początkowo jako pracownik Departamentu Polityki Senioralnej byłem zaangażowany w różne działania mające na celu podniesienie jakości i poziomu życia osób starszych. Zajmowałem się m. in. realizacją programów dotacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytprialnego chcących podejmować działania na rzecz seniorów. Jestem także współtwórcą Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, którego głównym celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Byłem również zaangażowany w działalność analityczną badając obecną sytucję seniorów w Polsce najpierw w ramach pracy w Ministerstwie Rodziny, gdzie opracowałem m. in. „Informacja o sytuacji osób starszych” za rok 2016, 2017 oraz 2021, a poźniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gdzie realizowałem badania społeczne oraz opiniowałem rozwiązania dotyczące polityki senioralnej trafiajce na Komitet Społeczny Rady Ministrów.

Podczas swojej działalności uniwersyteckiej zajmuję się problematyką wyzwań stojących przed państwem w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa. Jestem również autorem publikacji z zakresu aktywności społecznej seniorów. Za publikację poświęconą srebrnej gospodarce otrzymałem z rąk Pana Premiera Jerzego Buzka nagrodę w konkursie Debiut naukowy 2018 – zrównoważony rozwój w kategorii magistrów zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Chętnie dzielę się posiadaną wiedzą i upowszechniam wiedzę z zakresu dobrych praktyk biorąc udział w wydarzeniach poświęconych tematyce senioralnej. Uczestniczyłem m. in. w charakterze panelisty w debacie w ramach cyklu CDTalks ,,Jak seniorzy korzystają z technologii”, sesji okrągłego stołu pt. ,,Jak rozumieć politykę senioralną” zorganizowanej podczas XII zjazdu naukowego Towarzystwa Gerontologicznego i towarzyszącemu czy też panelu „Organizacje obywatelskie na rzecz seniorów w czasach pandemii”, który odbył się w ramach dorocznej konferencji NIW-CRSO. Na zaproszenie środowisk senioralnych wziąłem także udział w II Konwencie Mazowiecki Rad Seniorów podczas którego omówiłem rządowe programy wsparcia seniorów oraz wystąpiłem na konferencji ,,Międzypokoleniowe miasto – wyzwania demografii i szanse na zrównoważony rozwój” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w partnerstwie z Komisją Włączające i Zdrowe Miasta Związku Miast Bałtyckich.

Obecnie zasiadam w Radzie do spraw Polityki Senioralnej, gdzie moimi priorytetami są działania mające na celu stworzenie nowoczesnej strategii z zakresu polityki senioralnej, która pozwoli w pełni uwolnić potencjał drzemiący w polskich seniorach co pozwoli na zwiększenie ich uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz społecznym. Istotną kwestią jest również podniesienia bezpieczeństwa osób starszych we wszystkich aspektach życia, aby mogli w pełni cieszyć się jesienią swojego życia.

Skip to content