Działalność zawodowa

Praca w organach administracji publicznej oraz w środowisku akademickim, jak również współpraca ze środowiskiem biznesowym, sektorem pozarządowym, a także podmiotami międzynarodowymi pozwoliła mi rozwinąć i nabyć wiele umiejętności, z których mogę korzystać w dalszej karierze zawodowej.

Po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę w administracji samorządowej. W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zajmowałem się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Bezpośrednie kontakty z osobami ubiegającymi się o przyznanie świadczeń rodzinnych rozwinęły moje umiejętności interpersonalne (w tym również w zakresie pracy z trudnym klientem), a korespondencja z instytucjami zagranicznymi pokazała mi różnice w specyfice prac administracji państw członkowskich Unii Europejskiej, co wymagało elastycznego podejścia w zakresie prowadzonych spraw.

Następnie kontynuowałem pracę w obszarze polityki społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadałem za kwestie związane ze współpracą międzysektorową i międzynarodową w zakresie polityki senioralnej. Podczas mojego pobytu w resorcie zajmowałem się realizacją skierowanego do organizacji pozarządowych Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz adresowanego do jednostek samorządu terytorialnego Programu Senior+ (d. Senior-WIGOR). Reprezentowałem również Ministerstwo podczas wielu spotkań, konferencji i wydarzeń lokalnych, przygotowywałem odpowiedzi na interpelacje poselskie, komunikaty dla mediów, teksty wystąpień oraz analizy związane z polityką senioralną. Przygotowywałem również Informacje o Sytuacji Osób Starszych za rok 2016, 2017  oraz 2020. Do moich obowiązków należało również analizowanie efektywności rozwiązań prawno-instytucjonalnych obowiązujących w obszarze polityki senioralnej, inicjowanie badań naukowych i analitycznych w przedmiotowym obszarze, monitorowanie i oceny realizacji zadań wynikających ze strategii polityki senioralnej, a także opiniowanie i konsultowanie założeń oraz ptojektów aktów prawnych. Dodatkowo pełniłem w Departamencie Polityki Senioralnej funkcję koordynatora do spraw ochrony danych osobowych.

Pobyt w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego był niezwykłą okazją do obserwacji procesów zachodzących w nowopostającej agencji rządowej. Do moich głównych obowiązków należała realizacja działań związanych z obsługą Programów grantowych (zarówno na etapie przygotowania do wdrożenia, jak i realizacji oraz rozliczeń), testowanie internetowego systemu obsługi dotacji, obsługę procesów współpracy z beneficjentami programów dotacyjcnyh oraz udział w spotkanich edukacyjno-informacyjnych dedykowanych dla organizacji pozarządowych. Realizowałem również wizyty monitorujące, podczas których pomagałem beneficjentowm rozwiązać problemy, które pojawiły się na etapie realizacji projektów oraz przygotowywałem i przeprowadzałem kontrole z zakresu należytego wykorzyystania środków pochodzących z dotacji. Koordynowałem także prace zespołu realizującego Priorytet 5. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Praca w Kancelari Prezesa Rady Ministrów polegała głównie na sporządzaniu analiz i prognoza na postawie zrealizowanych badań społecznych oraz udostępnionych studiów strategicznych. Do moich zadań należała koordynacja pracy zespołu w zakresie realizacji badań jakościowych, przygotowywanie analiz dotyczących organizcji pozarządowych oraz z zakresu społecznych konsekwencji programów rządowych, projektowanie i opracowywanie wyników badań ilościowych, wspieranie dyrekcji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz nadzór nad Centrum Badania Opinii Społecznej oraz upowszechnianie komunikatów z badań CBOSu wewnątrz kancelarii.

Pierwsze kroki zawodowe stawiałem jednak w sektorze prywatnym. Podczas stażu w SkyDay zdobyłem doświadczenie w testowaniu aplikacji internetowych, natomiast współpraca z Agencja Reklamowo-Wydawnicza JANS umożliwiła mi nabycie wiedzy z zakresu marketignu oraz działalności małych firm.

Moja aktywność w środowisku naukowym umożliwiła mi zdobycie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji badań, organizacji wydarzeń naukowych, przygotowywania publikacji naukowych oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W pracy naukowej skupiam się na głównie badaniach obejmujących następujące obszary:

  • Administracja publiczna w systemie politycznym państwa;
  • Państwo w obliczu wyzwań demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa;
  • Prawo do informacji oraz jego ograniczenia (w tym bezpieczeństwo informacji);
  • Samorząd terytorialny i polityki lokalne;
  • Społeczeństwo obywatelskie w czasach rewolucji informacyjnej. 

Zawsze poszukuję nowych wyzwań naukowych. W celu nawiązania współpracy proszę o kontakt za pośrednictwem formularza.

Skip to content